Nasze przedszkole

Przedszkole nr 189 w Poznaniu zlokalizowane jest na Osiedlu Bolesława Śmiałego, w bliskim sąsiedztwie żłobka Balbinka oraz Szkoły Podstawowej nr 34. Zajmujemy dwupoziomowy wolnostojący budynek otoczony dużym i pięknym ogrodem przedszkolnym, który wyposażony jest w ekologiczne sprzęty do zabaw i zajęć ruchowych dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Ogród  stanowi również idealne miejsce do organizowania dziecięcych imprez plenerowych. Wykorzystując położenie przedszkola w okolicy rezerwatu Żurawiniec korzystamy często ze spacerów i wycieczek do lasu w różnych porach roku.

Obszerny budynek stwarza dzieciom doskonałe warunki pobytu i zabawy. Prowadzimy 7 oddziałów po 25 dzieci, w tym oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Każda grupa dysponuje przestronną i kolorową salą zajęć, wyposażoną w nowoczesne sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne, które systematycznie wzbogacamy i uatrakcyjniamy. Przy każdej sali znajduje się do dyspozycji dzieci łazienka.

Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania o godz. 830, drugiego śniadania o godz. 1100, oraz obiadu o godz. 1330. Posiłki dostosowane są do zapotrzebowania kalorycznego małego dziecka.

Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1700. Dzieci można przyprowadzać do godz. 830, a odbierać od godz. 1430.

W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Działania wychowawcze nauczycieli wspiera zgrany zespół obsługowo-administracyjny.

Dziecko w naszym Przedszkolu ma doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Znajomość najnowszych trendów edukacyjnych, ciekawe i niekonwencjonalne formy działania uwzględniają prawo dziecka do indywidualnego traktowania, zabezpieczają potrzeby dzieci zdolnych, a także wymagających różnorodnych form terapii pedagogicznej.

W  pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy nowatorskie metody pracy rozwijające między innymi dziecięcą kreatywność:

  • Pedagogikę Zabawy
  • Metodę Dobrego Startu (M. Bogdanowicz)
  • zajęcia muzyczne metodą Carla Orffa: rytm, słowo, improwizacja, gest, dźwięk, gra na instrumentach
  • zajęcia gimnastyki twórczej Rudofa  Labana: taniec, improwizacja, pantomima, opowieść ruchowa
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Dziecięcą matematykę wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Edukację przez Ruch wg Doroty Dziamskiej
  • Metodę projektu
  • Elementy glottodydaktyki B.Rocławskiego w kształtowaniu słuchu  fonematycznego dzieci

Oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe z religii, gimnastyki korekcyjnej (dla dzieci z wadami postawy), języka angielskiego, rytmiki oraz terapię logopedyczną dla przedszkolaków realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W ramach współpracy z klubem sportowym INEA AZS każdego roku prowadzony jest cykl zajęć sportowych z elementami koszykówki dla dziewczynek z najstarszych grup przedszkolnych. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i trenerów.

Każdego roku realizowany jest bogaty kalendarz imprez, uroczystości i wycieczek. Współpracujemy z najlepszymi agencjami artystycznymi i firmami działającymi na rzecz edukacji dzieci. Do tradycji przedszkola należą imprezy dla i z udziałem Rodziców: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, zajęcia otwarte, festyn z okazji Dnia Dziecka, dziecięce spartakiady sportowe.

Nasze Przedszkole, jako jedno z nielicznych w Polsce, w latach 2002-2005, w ramach programu Unii Europejskiej SOCRATES-COMENIUS, wraz z placówkami oświatowymi z Francji, Niemiec i Luksemburga realizowało 3-letni projekt edukacyjny pt. „Dziedzictwo narodowe w sztuce” w całości sfinansowany ze środków unijnych. W ramach projektu nauczyciele odbyli staże zawodowe w europejskich placówkach przedszkolnych.

Międzynarodowa działalność przedszkola przyczyniła się do uzyskania przez Miasto Poznań Honorowej Plakiety Rady Europy.

W roku 2008 za działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego uzyskaliśmy certyfikat „Placówka z klimatem”, a w roku 2012 za działalność na rzecz środowisk lokalnych – Certyfikat Aktywnej Organizacji Lokalnej.

Ponadto angażujemy się w różnorodne akcje np: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, „Dzień Drzewa”, itp. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy rodziców, współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i naszego przedszkola. Każdego roku podejmujemy szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym co owocuje wzbogaceniem  naszej oferty edukacyjnej.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy temat  ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO!