Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

 • od   8:00 – do 13:00 – bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
 • od   6:00 – do 8:00 – 1,14 zł za każdą godzinę
 • od 13:00 – do 17:00 -1,14 zł za każdą godzinę

 Stawka żywieniowa:

 • 15,00 zł x ilość dni w miesiącu ( zmiana od 1.05.24 r.)

Zajęcia dodatkowe:

 • Wszystkie zajęcia dodatkowe finansowane są przez Miasto Poznań.

Płatności:

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie płatne są od 1 stycznia 2019 roku z dołu .W związku z tym pierwsza wpłata Rodziców nastąpi do 10 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje udzielane są  w sekretariacie przedszkola.
Płatność należy regulować na podstawie otrzymanych rachunków za pośrednictwem kont bankowych ING Bank Śląski.

Termin płatności oznacza dzień wpływu należności.
Kasa przedszkola nie przyjmuje wpłat gotówkowych z tytułu odpłatności za pobyt i żywienie.
Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.


Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LIV/806/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

 • Rada Miasta Poznania ustaliła liczbę godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu od otwarcia placówki do godziny 1300.
 • Opłata rodzica za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) po ustalonych przez Radę Miasta godzinach bezpłatnych wynosi 1,00 zł.
 • Rada Miasta ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłat.
 • Zwolnienia z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Obniżenie wysokości opłaty za przedszkole o 50%

 • Za drugie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego stosujących zasady uchwały przedszkolnej, korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
 • Gdy na dziecko przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.

Nie pobiera się opłaty za przedszkole

 • Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny.
 • Za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli korzysta troje dzieci z tej samej rodziny.
 • Bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, gdy rodzic wychowuje, ma na utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym czworo i więcej dzieci (jeśli pełnoletnie, to tylko pobierające naukę i nie dłużej niż do 24 roku życia).
 • Gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Skip to content