Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 189 w Poznaniu

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
 3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie powinny przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać u Dyrektora wyłącznie pisemnie na podstawie zaświadczenia lekarskiego (tylko wtedy będą przestrzegane).

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub Dyrektorowi przedszkola.
 3. Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Rodzice/ opiekunowie prawni wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka.
 5. Upoważnienia są skuteczne przez cały rok szkolny i mogą zostać w każdej chwili zmienione lub odwołane.
 6. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola.
  Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie ). Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola
  ma prawo wezwać policję.
 8. Życzenie rodziców dotyczące odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 9. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali lub zgłaszają osobie dyżurującej w holu przedszkola.
 10. W przypadku, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel wymaga od osoby odbierającej i dziecka, aby fakt odebrania był  zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie nauczycielki mającej je pod opieką.
 11. Obowiązkiem nauczycielki oraz osoby dyżurującej w szatni jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 12. Za bezpieczeństwo dziecka na terenie szatni/ holu przedszkola od momentu odebrania odpowiadają rodzice lub upoważnione osoby.

Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 1 godzinę.
 3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 4. W przypadku braku możliwości kontaktu z Dyrektorem nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.