Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 189 w Poznaniu „Śmiałkowo” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej przedszkole-189.poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014.09.20.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.11.01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Opublikowane film nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych, ani audiodeskrypcji dla osób słabo- lub niewidzących.
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków.
 • Serwis  zawiera dokumenty .pdf, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023.03.24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.03.24.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyr. Edyta Janowska – możesz wysłać e-mail na adres: p189@poznan.interklasa.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numer 61 823 61 51.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 189 w Poznaniu „Śmiałkowo”, os. Bolesława Śmiałego 105, 60-682 Poznań

 1. Do budynku prowadzi wejście główne od strony wspólnego ze SP nr 34 dziedzińca. Pojedynczy stopień utrudnia wjazd na wózku inwalidzkim. Wejście to zabezpieczone jest podwójnymi drzwiami, nie jest wyposażone w system informacji naprowadzającej dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Otwarcie drugich drzwi wymaga użycia dzwonka i komunikacji z pracownikiem przedszkola poprzez domofon.
 2. Drugie wejście do budynku, usytuowane od strony drogi dojazdowej, bocznej od ul. Strugarka, jest wejściem gospodarczym przeznaczonym dla pracowników oraz firm zaopatrzeniowych i usługowych.
 3. Na parkingu ulokowanym wzdłuż drogi dojazdowej, bocznej od ul. Strugarka, wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 4. Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.
 5. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 6. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zaleca się jednak wstępu do pomieszczeń kuchennych.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych